§ 1 Az Általános Szerődési Feltételek alkalmazása

1.1 A Compusale Hungary Zrt.. („Compusale shop”) és az ügyfél között létrejött szerződéses jogviszonyra kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek szerződéskötéskor hatályos változata irányadó.

1.2 Egyedi esetekben a jelen Általános Szerződési Feltételek mellett a Compusale Shop közreműködő partnerének külön általános szerződési feltételei is alkalmazandók. Az ilyen jellegű külön feltételekre külön hivatkozni kell.

1.3 Az ügyfél bármilyen általános szerződési feltételeinek az alkalmazása kifejezetten kizárt. Az ilyen feltételek alkalmazása akkor sem megengedett, ha a Compusale Shop nem nyilatkozott vagy kifejezetten nem tiltakozott az ügyfél ilyen jellegű feltételek alkalmazására vonatkozó nyilatkozatával kapcsolatban, például erre vonatkozó hivatkozással akár egy üzleti feljegyzésben vagy szállítólevélen vagy bármilyen hasonló módon.

1.4 A megállapodott teljesítés elvégzése vagy a teljesítés vagy a fizetés feltétel nélküli elfogadása nem minősül hozzájárulásnak ahhoz, hogy az ügyfél szerződési feltételei is alkalmazandóak.

§ 2 Szerződéses partnerek

2.1 A Compusale Shop áruit és szolgáltatásait (termékeit) kizárólag a magyar Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja szerint fogyasztónak nem minősülő személyeknek (ügyfeleknek) ajánlja.

2.2 Amennyiben a szerződés megkötését követően a Compusale Shop arról szerez tudomást, hogy az ügyfél nem a jelen Általános Szerződési Feltételek 2.1 pontjában meghatározott értelemben vett vállalkozás, a Compusale Shop jogosult a szerződéstől ésszerű időn belül elállni.

§ 3 Szerződéskötés

3.1 A Compusale Shop és az ügyfél között szerződés akkor jön létre, amikor a Compusale Shop az alábbi rendelkezések szerint az ügyfél ajánlatát elfogadja.

3.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII törvény 5. §-ának (3) és 6. §-ának (4) bekezdése szerint a 2001. évi CVIII törvény 5. § (2) és 6. § (1)-(2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.3 A Compusale Shop által az internetes katalógusában felajánlott teljesítések egyben a Compusale Shop felhívásának minősülnek az ügyfél irányába, hogy ajánlatot tegyen adásvételi szerződés kötésére.

3.4 Az ügyfél megrendelése a Compusale Shop-hoz intézett ajánlatnak minősül a megrendelésben foglalt feltételekkel adásvételi szerződés kötésére.

3.5 Annak megerősítése a Compusale Shop által, hogy a megrendelést megkapta nem jelenti az ajánlat elfogadását.

3.6 A szerződés a Compusale Shop ügyfélhez intézett, elfogadásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatával jön létre, ilyen nyilatkozat hiányában akkor, amikor az árukat a fuvarozónak leszállítás céljából összeválogatják.

§ 4 A katalógusban foglalt információk

4.1 Az internetes katalógusban valamely termékről megjelenő, a termékre jellemző részletes információk (pl. a hirdetésre használt kép, szállítási határidők, árak) nem kötelező jellegűek, és nem minősülnek a termék tulajdonságai leírásának.

4.2 Az internetes katalógusban megjelölt szállítási határidők és rendelkezésre állás a Compusale Shop szállítói által szolgáltatott adatokon alapulnak és hétfőtől péntekig tartó munkanapokra vonatkoznak. Az adatok nem kötelező erejű nyilatkozatok a becsült szállítási határidőre és rendelkezésre állásra vonatkozóan.

4.3 Az internetes katalógusban foglalt árak bruttó árak, a katalógusban foglalt árak kifejezetten bruttó árként kerülnek megjelölésre.

4.4 Amennyiben az internetes katalógusban foglalt árról kiderül, hogy helytelen, a Compusale Shop jogosult a szerződéstől esetleges törvényes jogának sérelme nélkül elállni. Az elállást a Compusale Shop köteles azt követően haladéktalanul nyilatkozatában közölni, hogy az elállás oka tudomására jutott.

§ 5 Az áru visszavitelének joga

5.1 Bármilyen olyan visszavitel kizárt (pl. visszáru elfogadása vagy visszahozott termékek cseréje), amely nem jogszabályi és/vagy megállapodott jogon alapul. Amennyiben egyedi termékekre vonatkozóan biztosított a visszavitel joga vagy rendelkezés van a visszavitel jogának jogi következményeiről, akkor ezeknek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel szemben elsőbbségük van.

5.2 Visszavitel esetén az ügyfél viseli a szállítással kapcsolatban ténylegesen felmerült vagy felmerülő fuvarköltségeket és a visszaszállítás költségét, mint pl. a Compusale Shop szállítási költségét és szolgáltatási díjait kivéve abban az esetben, ha a visszaszolgáltatás az elállási jogon alapul. A visszáruval kapcsolatos kárveszély az ügyfelet terheli egészen addig, amíg az adott visszáru a Compusale Shop-hoz meg nem érkezik. Akkor tekintendő úgy, hogy a visszáru a Compusale Shop-hoz megérkezett, amikor azt egy erre felhatalmazott személy átveszi.

5.3 Az elállási jog gyakorlása előtt az ügyfél köteles a Compusale Shop ügyfélszolgálatát megkeresni annak érdekében, hogy a további eljárásban megállapodjon, és a visszaszolgáltatási eljárás hatékony lebonyolítását lehetővé tegye. A visszáru átvétele nem jelenti a visszaszolgáltatási igény elfogadását.

§ 6 A rendelkezésre állásra vonatkozó fenntartás

6.1 Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a Compusale Shop a szállító az internetes katalógusban foglalt tájékoztató jellegű szállítási határidőtől eltérő szállítási határidőről értesíti, akkor a Compusale Shop köteles erről az ügyfelet indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni. Amennyiben a becsült szállítási határidőre vonatkozóan később kiadott tájékoztató jellegű értesítést sem lehet betartani, a Compusale Shop köteles az ügyfelet újból indokolatlan késedelem nélkül értesíteni.

6.2 Amennyiben a Compusale Shop szerződéskötést követően arról szerez tudomást, hogy az áru nem áll rendelkezésre, a Compusale Shop köteles erről az ügyfelet indokolatlan késedelem nélkül értesíteni. Ha az áru olyan körülmény miatt nem szerezhető be amelyért a Compusale Shop nem felelős, a Compusale Shop jogosult a szerződéstől azt követően elállni, hogy egyértelművé vált számára, hogy az áru nem szerezhető be. Ehelyett a Compusale Shop az ügyfél számára felajánlhatja, hogy az eredeti áruk helyett jellegben és minőségben az eredeti termékhez hasonló termékeket szállít. Ha az ügyfél az ilyen jellegű szerződésmódosítással az ajánlat átvételét követő ésszerű időn belül nem ért egyet, a Compusale Shop jogosult a szerződéstől ésszerű időn belül elállni. Elállás esetén a Compusale Shop bármely általa már átvett ellenszolgáltatást indokolatlan késedelem nélkül visszatérít.

§ 7 Szállítás és fizetés

7.1 Az áru az online katalógusban megadott csomagolási egységekben kerül leszállításra. A Compusale Shop ésszerű határok között, és az adott fajta értékesítésben szokásos korlátokra figyelemmel fenntartja a műszaki változtatás, és a forma, szín és az egységsúly megváltoztatásának jogát.

7.2 A Compusale Shop kizárólag magyarországi szállítási címre szállít.

7.3 Egyedi esetekben hosszabb szállítási határidők is előfordulhatnak olyan okokból, melyet a Compusale Shop vagy a szállító nem tud vagy nem megfelelően tud befolyásolni (az ún. vis maior okok, pl. időjárással összefüggő okok). Amint a Compusale Shop tudomást szerez arról, hogy ilyen esetben a szállítás valószínűleg késik, az ügyfelet tájékoztatja.

7.5 A Compusale Shop az áru mellé ÁFÁ-s számlát, és garancialevelet mellékelkel.

7.6 Az áruk szállítási költségei szállítóról szállítóra eltérnek. A tényleges szállítási költség a bevásárlókosárban mindegyik szállítóra külön meg van határozva. A megrendelt áruk a szállítást ténylegesen végző szállító által kiválasztott csomagküldő szolgálaton keresztül kerülnek kiszállításra. Amennyiben a kirakodás tényleges helye és az áruk felszerelésének tényleges helye között bármilyen akadály áthidalása válik szükségessé, mint pl. nyílás és vagy szintkülönbség, vagy különösen lépcső, az ügyfél köteles a Compusale Shop ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépni annak érdekében, hogy a szállítás részleteiről és az adott esetben felmerülő költségekről megállapodjon. Ha az ügyfél a megrendelés leadása előtt ezt elmulasztja megtenni, a Compusale Shop fenntartja magának a jogot arra, hogy az így felmerült külön költségeket a későbbiekben kiszámlázza.

7.7 A Compusale Shop alapvetően többféle fizetési módot is felajánl. Az ügyfél számára felajánlott fizetési módokat a Compusale Shop platformja tartalmazza. Az ügyfél megrendeléskor kiválaszthatja a neki tetsző fizetési módot.

§ 8 Beszámítás és visszatartás

8.1 Az ügyfél csak olyan követeléseket számíthat be, melyek jogszerűek, és jogerősen megállapítottak vagy a Compusale Shop elbírálása alatt állnak, vagy melyeket a Compusale Shop írásban elismert. Bármely egyéb esetben a beszámítás nem megengedett.

8.2 Az ügyfelet a visszatartás joga csak olyan mértékben illeti meg, amennyiben az adott jog ugyanabból a szerződéses jogviszonyból ered, mint amelyből a visszatartott kötelezettségekért a  Compusale Shop által nyújtott ellenszolgáltatás ered.

§ 9 Hibabejelentési kötelezettség, szavatosság

9.1 Az ügyfél köteles az árut hibák végett megvizsgálni és a magyar Ptk. 6:231. § és a 6:162. § szerint a hibát bejelenteni. 

9.2 A szavatossági idő az áru ügyfélnek történő tényleges átadását követő egy év. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a  Compusale Shop a hibát megtévesztő módon eltitkolta.

9.3 Szavatossági felelősség felmerülése esetén a  Compusale Shop köteles szavatossági kötelezettségének (i) a hiba kijavításával vagy (ii) a leszállított hibás áru hibátlan árura történő kicserélésével saját választása szerint eleget tenni.

9.4 Amennyiben ésszerű határidőn belül a kijavításra tett kísérlet kétszer is hiábavalónak bizonyul, az ügyfél jogosult árcsökkentésre vagy a szerződéstől elállni. Az ügyfél bármilyen más jellegű igénye vagy követelése kizárt.

9.5 A szavatossági jog gyakorlása előtt az ügyfél köteles a  Compusale Shop ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépni, hogy az egyedi eljárásban megállapodjon, és a szavatossági eljárás hatékony lefolytatását elősegítse.  Az áru Compusale Shop-nak történő visszaszolgáltatása vagy  Compusale Shop általi átvétele nem jelenti automatikusan a szavatossági igény elfogadását.

§ 10 Felelősség

10.1 A  Compusale Shop teljes körű felelősség terheli (i) az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. Ezenkívül a  Compusale Shop felelős bármilyen olyan kárért, melyet maga vagy törvényes képviselője kötelezettségei szándékos megszegésével okozott. Amennyiben a kár gondatlanságból ered, a  Compusale Shop a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén felelős (vagyis a kölcsönös viszonyból eredő kötelezettségek megszegése esetén, melynek teljesítése a szerződés szerződésszerű teljesítésének előfeltétele, és melynek teljesülésére az ügyfél hagyatkozik és jogosult hagyatkozni) bármilyen olyan kárért, mely az ilyen jellegű szerződésekre jellemző és már a szerződéskötéskor ésszerű valószínűséggel megjósolható és a  Compusale Shop felelősségének mértéke általánosságban a megrendelt áruk árára korlátozódik.

10.2 Bármilyen további felelősség, különösen az áruk nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért vagy vis maior miatt bekövetkező károkért fennálló felelősség ezennel kizárt; azonban a termékfelelősségből eredő felelősség változatlanul fennáll.

10.3 A jelen felelősségi feltételek az ügyfélnek a  Compusale Shop bármely szervével és/vagy munkavállalójával szemben támasztott követelésekre és igényekre is megfelelően vonatkoznak.

§ 11 Irányadó jog megválasztása

11 A magyar jog az irányadó az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ egyezmény kizárásával.

§ 12 Írásbeliség követelménye

12.1 A felek között bármilyen szerződés csak akkor érvényes, ha megfelel az írásbeliség jogszabályi követelményének.

12.2 Bármilyen szóbeli megállapodás csak úgy érvényes, ha azt mindkét fél írásban megerősíti.

12.3 Az írásbeliség követelményét módosítani vagy az írásbeliség követelményét eltörölni érvényesen csak az írásbeliség jogszabályi követelményének megfelelően lehet.

12.4 Az e-mailben tett jognyilatkozat akkor felel meg az írásbeliség követelményének, ha az adott másik fél mint feladó azonosítható még akkor is, ha a nyilatkozathoz nem társul elektronikus aláírás. Az elektronikus aláírás nélküli e-mail küldőjétől ésszerűen elvárható, hogy ne emeljen kifogást arra alapozva, hogy a nyilatkozat nem valósághű és helytálló, és bírósági eljárás esetén védekezésképpen nem hivatkozhat arra, hogy nem ő volt az, aki az adott tartalmú jognyilatkozatot a jognyilatkozatban meghatározott címzettnek a nyilatkozatban meghatározott időpontban tette.

§ 13 Helyszín

13.1 A jelen szerződéses jogviszonyból vagy a szerződés megkötéséből vagy érvényességéből eredő bármilyen jogvita rendezésének kizárólagos helyszíne Budapest, amennyiben a megrendelő kereskedő, társaság vagy közjogi személy.

13.2 Az előbbi rendelkezés sérelme nélkül a  Compusale Shop jogosult bármilyen jogszabály által megengedett általános helyszínen pert indítani.

§ 14 Részleges érvénytelenség

14.1 Amennyiben a fenti rendelkezések és feltételek bármelyike érvénytelen vagy semmis vagy azzá válik, ez nem érinti a fennmaradó feltételek és rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen vagy semmis rendelkezés jogszabályi rendelkezéssel helyettesítendő kivéve, ha a felek egyedileg, jogilag kötelező erővel eltérően állapodnak meg.

14.2 Ugyanez vonatkozik értelemszerűen bármilyen joghézagra, vagyis ha a szerződés megkötését követően kiderül, hogy a szövegben olyan joghézag található, melyet a felek a rendelkezésben megfontoltak volna, amennyiben erre a szerződés megkötése előtt felfigyeltek volna; ebben az esetben a felek eltérő jogilag kötelező erejű megállapodása hiányában a jogszabályi rendelkezés az irányadó.

§ 15 Elállási jog

15.1 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, cégeket nem. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, cégeket nem illet meg az elállási jog.


Üzemeltető adatai:

Cég neve: Compusale Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely címe: 1154 Budapest Szerencs utca 172.
Adószáma: 26159104-2-42 Cégjegyzékszáma: 01 10 049548


Hatályos 2018.01.29.